Yazım Kuralları

1)     Eser Microsoft Word programında; A4 boyutunda, Times New Roman karakterinde; 12 punto ve 1,5 satır aralığında tek sütun olarak yazılmalıdır. Eser kapak sayfası dahil 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın sağında, solunda, üstünde ve altında 2,5’er cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada sayfa numarası ve satır numaraları verilmelidir. 

2)     Dergiye gönderilecek eser, Kapak sayfası, Başlık; Yazar(lar)ın Adı SOYADI (akademik unvan belirtmeksizin); Yazar(lar)ın Kurumu; ÖZET; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; ABSTRACT; Key Words; GİRİŞ; MATERYAL ve METOT; BULGULAR ve TARTIŞMA (veya BULGULAR); SONUÇ (veya TARTIŞMA ve SONUÇ); KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir. 

Kapak Sayfası: Türkçe Başlık, Yazar ad(lar)ı, adres(ler)i, telefon numara(lar)ı, e-posta adres(ler)inden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı Soyadı: Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle, kurumları ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ortalanarak yazılmalıdır (Makale şablonunda örnek kapak sayfası bulunmaktadır.)

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Abstract kısmının önüne makalenin İngilizce başlığı da eklenmelidir. Yazılan makale İngilizce ise önce abstract kısmı verilmeli, daha sonra özet kısmı yer almalıdır. Özet kısmının önüne ise Türkçe makale başlığı yazılmalıdır.

Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir.

Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır.

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar, makale içerisinde köşeli parantez “[1]” kullanılarak verilmelidir. Makale sonunda, makale içerisindeki numaralandırılmasına göre ve orijinal dilinde listelenmelidir. 

3)     Bütün ana bölüm ve alt bölüm başlıkları baş harfleri büyük olacak şekilde, diğer harfleri küçük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Her bir ana bölüm ve alt bölüm başlığı numaralandırılmalıdır. (Örneğin 2. Materyal, 2.1. Beton Malzemeleri, 2.1.1. Çimento” gibi).

4)     Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metin yazılırken paragraf başı yapılmamalı birbirini takip eden paragraflar arasında bir boşluk bırakılmalıdır. 

5)     Eser içerisinde bulunan denklemlerin her biri denklem yazıldıktan sonra parantez içinde numarandılacaktır. 

6)     Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" olarak adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Tablo” olarak adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta ve çizelge yazıları üste; ortalanmış olarak yazılmalı ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Şekil ve çizelgeler eserin içerisinde yer almalı, ayrı bir word dosyası halinde ya da eser sonunda toplu olarak verilmemelidir.

7)     Eserde tüm satırlara numara verilmelidir.

8)     Kaynaklar listesi eser içindeki geçtiği sıraya göre verilen numaralara göre sıralanmalıdır. Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir. 

Dergiden alınmış ise:

Gencel O., Kocabas F., Gok M. S., Koksal F., Comparison of artificial neural networks and general linear model approaches for the analysis of abrasive wear of concrete, Construction and Building Materials, (25) 3, 3486 – 3494, 2011.

Kitaptan alınmış ise:

Tolun S., Uçak Yapıları (Peery ve Azar). Anadolu Üniversitesi H. M. Y. Okulu Yayınları, Eskişehir, 1992, 192 s.

Kitaptan alınmış bir bölüm ise:

Erdoğan T. Y., Beton, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Yayını, Mayıs 2003, 195 – 204 s.

Kongrede sunulmuş ise:

Ardiclioglu M., Ozdin S., Gemici E., Kalin L., Determination of flow properties in shallow flow river, Dryland Hydrology: Global Changes and Local Solution, Arizona Hydrological Society Symposium, 1-4 September 2010, Tuscon, AZ, USA.

Tez ise:

Durgun M. Y., Pomza, kolemanit, barit ve yüksek fırın cürufu katkılı boyalarla kaplanan beton ve donatıların korozyon performansı, KSÜ. Fen Bil. Ens., İnşaat Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 202 s., 2010.

Elektronik ortamdan alınmış ise:

Smemoe, C.M. 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (Erişim tarihi:17.09.1999).

9)     İşlemi tamamlanan eserler geliş tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda en çok iki (2) eseri yer alabilir. 

10)  Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazar (lar)a aittir.

11)  Yazarların makale yazım kurallarının uygulandığı  örnek makale şablonundan faydalanmaları tavsiye edilir.